พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครว่า

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

His Majesty the King graciously bestowed the nomenclature:

THE GOVERNMENT COMPLEX

Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007)

ความหมายของตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

The Meaning of the Royal Emblem

in Commemoration of the Celebrations on the Auspicious Occasion of

His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December 2007

     พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นภาพพระที่นั่ง อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระ เป็นอุณาโลม รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือวงจักรเป็นเศวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์อันหมายถึง พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ มีพระบรมเดชานุภาพเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยในการพระราช พิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิกรัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด เป็นครั้งแรกแทนราชบัณฑิต ส่วนพระแท่นลานั้นโรยด้วยดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง ๙ ดอก

     พระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยเพชร ๘๐ เม็ด หมายถึง พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เหนือพระราชลัญจกรเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ภายในพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเลข ๙ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ พระมหาพิชัยมงกุฎนั้นอยู่ด้านหน้าพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรซึ่งอยู่กึ่งกลางและขนาบข้างด้วยเศวตฉัตร ๗ ชั้น อันเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างพระราชลัญจกรเป็นเลข ๘๐ หมายถึงพระองค์มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ถัดจากเลขไทยลงมาเป็นแพรแถบบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แพรแถบนอกจาก บอกชื่องานพระราชพิธีแล้ว ยังรองรับประคองพระเศวตฉัตรด้วย


His Majesty the King graciously bestowed the nomenclature:

THE GOVERNMENT COMPLEX

Commemorating His Majesty the Kings 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007)

The Meaning of the Royal Emblem

in Commemoration of the Celebrations on the Auspicious Occasion of

His Majesty the Kings 80th Birthday Anniversary, 5th December 2007

      The Royal Emblem depicts the Privy Seal of the Ninth Reign, which is composed of the Octagonal Throne and the Discus (Chakra), in the middle of which is the symbolic insignia “Unalome”. Rays radiate around the Chakra Discus. Surmounting the Chakra Discus is the Seven-Tiered Umbrella over the Octagonal Throne meaning that His Majesty the King has sovereign power in the realm because at the Coronation Ceremony His Majesty sat upon the Octagonal Throne and Members of Parliament presented consecrated water from the eight cardinal points in accordance with ancient royal custom. As for the platform on which the Octagonal Throne rests, it is strewn with nine silver and golden “Bikul” flowers.
      The Privy Seal is encircled by eighty diamonds symbolizing His Majesty’s 80th birthday. Surmounting the seal is the Great Crown of Victory, which indicates the royal dignity of the sovereign and symbolizes supreme kingship. Within the Great Crown of Victory is the Thai numeral 9 meaning the Ninth Reign. The Great Crown of Victory is in front of the Great White Umbrella of State, which is in the centre and flanked by two Seven-Tiered Umbrellas, marking the great rank of the sovereign. Beneath the Privy Seal is the Thai number 80 meaning that His Majesty the King has reached his eightieth year. Under the number 80 is a silk ribbon bearing the words “The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December 2007”. Apart from declaring the Royal Ceremony, the silk ribbon also supports the two seven-tiered umbrellas.


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒