สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ราช การฯ อย่างเป็นทางการ วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖

     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะอย่างเป็นทางการ

          His Royal Highness Crown Print Maha Vajiralongkorn, on behalf of His Majesty the King, accompanied by Her Royal Highness Princess Consort Srirasm and Prince Dipangkorn Rasmijoti, presided over the opening ceremony of the Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007) at Ratthaprasasanabhakti Building (Building B), on 17th February 2013


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒