ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บนที่ดินประมาณ 449 ไร่ จะมีพื้นที่อาคารในโครงการรวมประมาณ 929,800 ตารางเมตร

   - ทิศเหนือ : ติดถนนแจ้งวัฒนะ
   - ทิศใต้ : ติดสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค
   - ทิศตะวันออก : ติดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
   - ทิศตะวันตก : ติดพื้นที่เอกชน และพื้นที่ของการประปานครหลวง

พื้นที่ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 3 โซน

   - Zone A เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ด้านทิศเหนือ ติดถนน แจ้งวัฒนะซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ด้านยุติธรรม
   - Zone B เนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ซึ่งจะเป็น ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอิสระของภาครัฐกว่า 30 หน่วยงาน
   - Zone C เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก เป็น พื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัว และเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับ โครงการ

     The Government Complex Commemorating His Majesty the Kings  80th Birthday Anniversary,5th December , B.E2550(2007) is located in the state property land on Chaengwattana Road, Laksi, Bangkok about 349 hectares with the building area of the project approximately 929,800 square meters.

   - North: Close to Chaengwattana Road.
   - South: Close to North Park Golf Course.
   - East:   Close to the Communications Authority of Thailand.
   - WestClose to the private area and the area of ​​the Metropolitan Waterworks.

The Government Complex encompasses three zones.  

    - Zone A area is ​​approximately 100 acres on the North Chaengwattana road, which is allocated as the justice agencies.
   - Zone B area is ​​approximately 197 acres on the South, which will be the location of other  23 agencies.
   - Zone C area is ​​approximately 152 acres in the East as an area for expansion and as for the leisure of the project.สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒