จากระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวนที่ราชพัสดุที่เหมาะสมจะสร้างสถานที่ราชการ สวนทางกับความต้องการพื้นที่ของหน่วยราชการที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ข้าราชการ กว่า๑ ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประจำอยู่ในส่วนกลางของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการขยาย คับแคบ ต้องอยู่กันอย่างแออัด ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี หรือบางครั้งหน่วยงาน เดียวกันกลับอยู่ห่างจากกันมากจนขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน เกิดความติดขัด ลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

     งบประมาณของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับรัฐมีภาระที่ต้องใช้งบลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที หลายหน่วยงานจึงเลือกที่จะขยับขยายองค์กรโดยเช่าพื้นที่อาคารจากภาคเอกชน ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณถึงปีละกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

     กรมธนารักษ์จึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยการพลิกโฉมหน้าการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็น “มิติใหม่ของการบริหารที่ราชพัสดุ” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ เกิดเป็นอาคารล้ำสมัยขนาดใหญ่บนที่ราชพัสดุ ๒๙๗ ไร่ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ หนึ่งในทำเลทองของกรุงเทพฯ ในชื่อ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นศูนย์รวมหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างแท้จริงตลอดจนเอื้ออำนวยต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองและให้บริการประชาชนอย่างครบวงจรในที่แห่งเดียว

            The limited areas of state property cannot answer the burgeoning need of government agencies for office space. Thus, over one million civil servants, especially those in Bangkok, have to work in a cramped and overcrowded environment since there is no room for expansion in central urban areas. Sometime, the same government agencies have to bifurcate, which results in limited workflow, restricted efficiency and incomplete services due to difficulties with internal cooperation and support.

            An inadequate budget has made it impossible to buy new plots of land or build new offices and any budget requisition normally takes at least two years which, temporally, is not practical. Many agencies have chosen to lease office space in privately-owned buildings and this costs approximately 1,000 million baht in terms of annual rent.

            The Treasury Department opted for an integrated solution under the new dimension of holistic public asset management, which is the new dimension of state property management”. For this reason, the GCP, an unprecedented, centralized, multi-agency office complex, development in Thailand. The construction of the GCP to host different government agencies was launched on a 297-rai (42 hectares) plot of land on Chaeng Watthana Road, one of Bangkoks most prosperous areas.


Zone A

Zone B

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒