ธพส. กับการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การบริหารโครงการภาครัฐครั้งสำคัญ โดยใช้แนวคิดใหม่บริหารโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ก่อสร้างแล้วเสร็จทันเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด มีกระบวนการคัดสรรผู้รับเหมาอย่างโปร่งใสด้วยระบบ e-Auction ที่มีสักขีพยานมากที่สุดจากทุกภาคส่วน และเหนือสิ่งอื่นใดเป็นการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมฝ่าฟันอุปสรรค จนกำเนิดเป็น ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันนี้
     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีข้อจำกัด เรื่องระยะเวลาดำเนินโครงการเพียง ๔๘ เดือน เพื่อให้ทันรองรับการเข้าใช้ประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีความประสงค์จะใช้พื้นที่กรมธนารักษ์ จึงได้ริเริ่มนำ แนวคิด การบริหารจัดการโครงการแนวใหม่ มาใช้เป็นโครงการแรก
     แนวทางดังกล่าวคือ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเสนอให้จัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขึ้นมาทำหน้าที่ก่อสร้าง บริหาร กำกับดูแลโครงการทั้งหมด และระดมทุนมาใช้ในการก่อสร้างเอง ทำให้ ธพส.มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ นับเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การบริหารโครงการภาครัฐครั้งสำคัญ
     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าโครงการสูงเกือบสองหมื่นล้านบาท มีขนาดพื้นที่อาคารรวมถึง ,๐๓๙,๒๕๐ ตารางเมตร จึงมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารธุรกิจ อาคารจอดรถ การวางระบบสาธารณูปโภค งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ งานโครงข่าย ถนนเชื่อมต่อโครงการ ฯลฯ
     นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดที่เกี่ยวเนื่องกับเม็ดเงินลงทุน เนื่องจากเงินลงทุนได้มาจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยมีหลักทรัพย์ คือ สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และ สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง ธพส. กับกรมธนารักษ์ ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดออกแบบให้ได้แปลนของแต่ละอาคารเพื่อใช้ประกอบสัญญาเช่า จึงจะสามารถนำไปใช้ในการระดมทุนได้ทัน เวลาการก่อสร้าง อีกทั้งเงินที่ได้รับมามีจำนวนแน่นอนตายตัว การใช้จ่ายเงินทุนก้อนนี้จึงต้องวางแผนอย่างรัดกุม ควบคุมอย่างใกล้ชิด และต้องกำหนดช่วงเวลาของการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการระดมทุน รวมทั้งต้องดูแลให้งานก่อสร้างเสร็จตามเวลา เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหางบประมาณบานปลาย
     เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เต็มไปด้วยความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องอาศัยกลวิธีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องโปร่งใสตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
     เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็น ต้นแบบ ในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในอนาคต เมื่อเริ่มต้น ธพส.จึงระดมทีมที่ปรึกษาด้านต่างๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการที่ปรึกษาด้านการระดมทุน ที่ปรึกษาการวางผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดและที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจร เพื่อร่วมกันวางแผนและปฏิบัติภารกิจทุกด้านให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย

A new page in the history of the management of government projects was turned when DAD introduced a new approach to mega project management, its effectiveness well-testified by the construction of The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007). The project involved a transparent e-auction witnessed by representatives from all parties concerned, encompassed the active cooperation of all stakeholders and was completed on time and within the budget.

            The Treasury Department thus saw the need to introduce a new management approach for the construction of the Government Complex, a public mega project to accommodate various public agencies planned to be completed within 48 months.

            So, the Ministry of Finance proposed the establishment of Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) to be the agency responsible for the entire project including fund mobilization to ensure its smooth and efficient operation. This was as an innovation in the history of Thailands civil project management.

            A mega project covering an area of 1,039,250 m2, the Government Complex cost nearly 20,000 million baht. The construction involved numerous activities including the construction of the office buildings, business buildings and parking buildings; the installment of amenities and office supplies; landscaping; interior decoration; and the networking of linkage roads to the project and so forth.

            Moreover, funds were raised via securitization, using rental contracts, service contracts, and furniture supply contracts between DAD and the Treasury Department as security. The design of each building to be attached to the agreement was thus expedited so that the funds could be raised for construction. The use of fixed amounts of money obtained had to prudently planned and closely monitored. Construction duration had to be set to coincide with the fundraising duration and the project had to be complete on time to avoid inflated costs.

            All these combined were likely to pose difficulties and complexities over the projects term so efficient and transparent management was a top priority.

            In order to meet its objectives and to be a model for the management of future government mega projects, DAD initially mobilizes consultants in various fields including project management and construction supervision consultants (PMSC), a funding consultant, master plan and detailed design consultants, and an environmental impact assessment and traffic planning consultant. These consultants then combined their efforts to establish a plan and work together.


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒