ใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2017

ใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2017

ดาวน์โหลดเอกสาร

5, ก.ย. 2017
แบบฟอร์มขอสำเนาภาพจากกล้อง CCTV

แบบฟอร์มขอสำเนาภาพจากกล้อง CCTV

ดาวน์โหลดเอกสาร

1, มี.ค. 2016
แบบฟอร์มขอดูภาพจากกล้อง CCTV

แบบฟอร์มขอดูภาพจากกล้อง CCTV

ดาวน์โหลดเอกสาร

1, มี.ค. 2016
แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏

แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏

            ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น
            ขอเรียนว่า ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และได้มีมติให้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ร่วมกันลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น พิจารณาดำเนินการสร้าง ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนกำแพงเพชร ๖ (Local Road) กับถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น โดยเร่งด่วน  ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างถนนฯ ตามแนบ

ดาวน์โหลดแบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏

1, ก.ค. 2015
RSS
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒