• กรมที่ดิน

  Department of Lands

  อาคาร : อาคารจอดรถ
  ชั้น : 1-4
  ทางเข้า : ทางเข้าอาคารจอดรถ
  โทรศัพท์ : 0 2141 5555
  เว็บไซต์ : www.dol.go.th

 • สถาบันพระปกเกล้า

  King Prajadhipok's Institute

  อาคาร : อาคารจอดรถ
  ชั้น : 5
  ทางเข้า : ทางเข้าอาคารจอดรถ
  โทรศัพท์ : 0 2141 9600
  เว็บไซต์ : www.kpi.ac.th

123
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒