I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรม

มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี

08 กุมภาพันธ์ 2562 688
22เม.ย. 62
26เม.ย. 62

วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 - 18.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ