I-face

ข่าวสาร

Lovely Time Lovely Festival

11 กุมภาพันธ์ 2562 180

วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ