I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงาน Lovely Time Lovely Festival 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน Lovely Time Lovely Festival

12 กุมภาพันธ์ 2562 191

ภาพบรรยากาศงาน Lovely Time Lovely Festival
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ