I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

กิจกรรม

ตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

20 กันยายน 2562 360
23ก.ย. 62
23ก.ย. 62

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ