I-face

กิจกรรม

อร่อยลั่นกรุง

01 ตุลาคม 2562 343
15ต.ค. 62
18ต.ค. 62

วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ