I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศกาลสงกรานต์ 

ข่าวสาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศกาลสงกรานต์

16 เมษายน 2565 188

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร วันแรกของการกลับมาปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการก่อนเข้าอาคารดังนี้