I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพกิจกรรมออมบุญวันเข้าพรรษา จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญ สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพมหานคร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมออมบุญวันเข้าพรรษา จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญ สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพมหานคร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

07 กรกฎาคม 2565 454

ภาพกิจกรรมออมบุญวันเข้าพรรษา จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญ สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพมหานคร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565