I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการเสวนาสิทธิประโยชน์ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมอุดหนุนสินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายในงาน 

ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการเสวนาสิทธิประโยชน์ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมอุดหนุนสินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายในงาน

22 สิงหาคม 2565 385

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการเสวนาสิทธิประโยชน์ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมอุดหนุนสินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายในงาน