I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022 กรมพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคนสร้างชาติ 

ข่าวสาร

วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022 กรมพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคนสร้างชาติ

05 กันยายน 2565 392

เวลา 08.00 - 18.00 น. วันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐