I-face

คู่มือ

30ธ.ค. 64

คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (ฉบับทบทวน 2564)

23ธ.ค. 64

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ศูนย์ราชการฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)

20ส.ค. 63

หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

22ก.ค. 63

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการฯ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบันที่ 1)

14เม.ย. 63

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหาร ศวบ ปี 2562