แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาสถานที่ในศูนย์ราชการ

ดูรายละเอียด สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อาคาร : อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น : 1 - 4 ฝั่งเหนือ และชั้น 2 ทิศใต้
ทางเข้า : ชั้น 1 - 4 ประตู 4 และ ชั้น 2 ประตู 2
โทรศัพท์ : 0 2142 1234 บริการข้อมูลโทร: 0 2141 7500 03
เว็บไซต์ : www.nso.go.th

แผนที่หน่วยงาน

กดเพื่อดูแผนที่บน
Google Map

ย้อนกลับ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์